Stern advies & consultancy richt zich op de volgende hoofdactiviteiten:

 

  • Catharinus JelsmaProjectmanagement van milieu- en/of civieltechnische projecten
  • Conflictbemiddeling bij milieu- en/of civieltechnische projecten
  • Begeleiding/coaching van samenwerkingstrajecten c.q. contractvorming
  • Opstellen van contracten en (samenwerking)overeenkomsten
  • Milieu- en Civieltechnische advisering en consultancy

 

Het bedrijf wordt geleid door ir. Catharinus Jelsma, die inmiddels kan bogen op 28 jaar milieu- en civieltechnische ervaring in de gww- en milieuaannemerij (14 jaar) en in de adviessector (14 jaar).

 

De Randstad en de provincie Friesland zijn het belangrijkste werkgebied van Stern Advies & Consultancy. Het bedrijf is gevestigd in Broek op Langedijk.

 

 

 

Projectmanagement van milieu- en/of civieltechnische projecten.

 

Conflictbemiddeling bij milieu- en/of civieltechnische
projecten.

Projectmanagement wordt verzorgd zowel rechtstreeks voor de opdrachtgever als ook via tussenkomst van een ingenieurs- of adviesbureau. Stern Advies & Consultancy is beschikbaar voor projecten met een tijdsbesteding vanaf 4 uur per week. De nadruk ligt, mede vanuit de in het verleden opgebouwde specifieke kennis en ervaring, op het managen van milieu- en/of civieltechnische projecten.


 

Bij de realisatie van projecten komen vaak conflictsituaties voor die meer dan eens eindigen in een arbitrage of een gerechtelijke procedure. Deze conflicten kunnen zowel van procedurele of van technische aard zijn. Stern Advies & Consultancy wil en kan een rol spelen bij het oplossen van conflicten voordat besloten wordt tot het tijdrovende en geldverslindende juridische procedures.

 

Begeleiding/coaching van samenwerkingstrajecten c.q. contractvorming

 

Opstellen van contracten en (samenwerking)overeenkomsten

Stern Advies & Consultancy heeft vanuit haar verleden veel ervaring met het opzetten van nieuwe bedrijven c.q. samenwerkingsverbanden (besloten vennootschap, vennootschap onder firma, samenwerkingscontract) en daarmee impliciet ook met de valkuilen waarmee rekening moet worden gehouden. Deze ervaring brengt zij graag in bij de begeleiding van zowel nieuwe als bestaande initiatieven op bouwkundig, civieltechnisch en milieutechnisch vlak.

 

 

Stern Advies & Consultancy is gespecialiseerd in het opstellen van contracten en overeenkomsten van uiteenlopende aard. Indien noodzakelijk of wanneer dit vanuit de klant wenselijk wordt geacht kunnen concept contracten c.q. overeenkomsten aan een onafhankelijke juridische toets worden onderworpen.

 

Milieu- en Civieltechnische advisering en consultancy

   

Een brede ervaring is voorhanden met betrekking tot de begeleiding van grond-, grondwater- en waterbodemsaneringen alsmede van civieltechnische werken. Ruime ervaring is binnen het bedrijf ook voorhanden met betrekking tot grondbanken en baggerspeciedepots. Het betreft hierbij zowel de procedurele als ook technische aspecten, waarbij Stern Advies & Consultancy vooral een coördinerende rol heeft en voor specifieke onderdelen gebruik maakt van gespecialiseerde bureaus. Deze kennis en ervaring kan breed worden ingezet bij het uitvoeren van advies- en consultancy opdrachten.

 

 


 

Bodemsanering project Waterfront Harderwijk

In de periode 2013 tot en met 2016 wordt in de gemeente Harderwijk binnen het ontwikkelingsgebied Waterfront een zeer grootschalige bodemsanering uitgevoerd. De locatie waar het asbestverwerkende bedrijf Asbestona in het verleden gevestigd was is het meest ernstig verontreinigd. Door de activiteiten van dit bedrijf is een gebied met een oppervlak van meer dan 80.000 m² zeer sterk met asbest verontreinigd geraakt.

 

De sanering behelst met name het herschikken van grote hoeveelheden sterk verontreinigde grond binnen het geval van bodemverontreiniging. Er zal gebruik worden gemaakt van de innovatieve techniek 'onderzuigen'. Hierbij wordt op een diepte van 5 tot 7 m beneden maaiveld zand weggezogen, waarna de bestaande – sterk verontreinigde bodem – gemiddeld 2 meter zakt. Het opgezogen zand wordt vervolgens - als zijnde de schone leeflaag - in een laagdikte van 2 meter opgebracht.

 

Namens de gemeente Harderwijk is Catharinus Jelsma aangesteld als projectleider.

 

 

Tijdelijke grondbank Heemskerk

 

Realisatie Aagtenpark

In de periode 2007 tot en met 2009 is in totaal 150.000 m3 hergebruik grond aangevoerd ten behoeve van de uitbreiding van de golfbaan Heemskerk. Met behulp van deze grond is het terrein zodanig opgehoogd dat voldoende drooglegging is bereikt om ook in de natte winterperiode optimaal te kunnen golven. Vervolgens is door een gespecialiseerde aannemer de golfbaan aangelegd.

 

 

Namens de Heemskerks golfclub heeft Catharinus Jelsma via de BK Groep het projectmanagement met betrekking tot de grondleverantie op zich genomen. Er zijn contracten afgesloten met gespecialiseerde grondbanken die vanuit de regio, tegen betaling, de gevraagde grond tijdig hebben aangeleverd.


             

 

In de periode 2010-215 wordt in de gemeente Beverwijk het Aagtenpark gerealiseerd op de voormalige CAIJ- en Aagtenbelt. De werkzaamheden bestaan uit:

 

Het aanbrengen van een leeflaag over het totaal grondoppervlak van afgerond 26 hectare, waarvoor conform de beschikking Wet Bodembescherming in totaal 450.000 m3 hergebruikgrond benodigd is. Deze grond wordt door de daartoe gecontracteerde aannemer tegen betaling aangeleverd vanuit regionale projecten waarbij grond vrijkomt.

 

Het inrichten van het gesaneerde gebeid tot een aantrekkelijk openbaar park. Onderdeel van het park zal zijn een geheel vernieuwde wielerbaan.

 

 

 

Namens de gemeente Beverwijk is Catharinus Jelsma via de BK Groep aangesteld als projectmanager. Hij geeft leiding aan het projectteam bestaande uit directievoerder, toezichthouder en een tweetal milieukundig begeleiders.


 

ir. C.(Catharinus) Jelsma

Stern Advies & Consultancy
Stern 12
1721 DR Broek op Langedjk
The Netherlands

 

 

e-mail: info@sternadviesenconsultancy.nl
M: +31.(0)6 51 49 55 84
T : +31.(0)226 / 320253